Mūsų nariai

justina 2017 03 05 12 00

NVO Diversity Development Group (DDG), įkurta 2012 metais, yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – vykdyti socialinius (mokslinius, taikomuosius ir infrastruktūrinius) projektus ir tyrimus žmogaus teisių, švietimo, lygių galimybių, įvairovės, migracijos ir integracijos srityse.

Ruta 2016 07 11 12 00

Baltijos labdaros fondas yra dalis Jungtinių Amerikos Valstijų fondo Heifer International (HI). Šis, 1944 metais įkurtas fondas rūpinasi visame pasaulyje skurdžiausiai gyvenančiais žmonėmis. HI fondas pradėjo veikti Antrojo pasaulinio karo metu. Sąjungininkams pritrūkus maisto davinių buvo nuspręsta į nepriteklių kenčiančias šalis gabenti karves. Pirmos 18 karvių iš Niujorko buvo nugabentos į Puerto Rico. Badaujantys Puerto Rico vaikai net nebuvo ragavę pieno.Milijonai šeimų, 128 šalyse, gauna fondo dovanas, gyvulėlius, kurie padeda jiems išgyventi, realizuoti save ir atgauti prarastą viltį. Dovanojami gyvuliai - tai lyg maža negrąžinama paskola, kurią bendruomenei suteikia fondas. Esminis fondo strategijos ir filosofijos bruožas - ,,dalinimasis dovanomis“.

Ruta 2016 07 10 12 00

Ekonominių tyrimų centras yra privati, ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinė paskirtis – vertinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse vykstančius socialinius ekonominius procesus, formuluoti socialines ekonomines įžvalgas ir pristatyti jas visuomenei bei politiką formuojančioms institucijoms, taip pat konsultuoti nevyriausybines organizacijas bei smulkaus ir vidutinio verslo subjektus įvairias organizacinių procesų valdymo klausimais.

Ruta 2016 07 09 12 00

Tarptautinis aljansas Save the Children buvo kurtas 1919 m., kai Anglijos mokytoja Eglantain Jebb pirmoji iškėlė vienodų vaiko teisių pripažinimo visame pasaulyje idėją ir įkūrė fondą Save the Children vaikams remti. Dabar Aljansas jungia 29 šalis nares ir vykdo vaiko teisių programas daugiau nei 120 pasaulio šalių.

Ruta 2016 07 08 12 00

Viešoji įstaiga Humana People to People Baltic buvo įkurta 1998 metų pradžioje. Idėja buvo įkurti organizaciją Lietuvoje, kuri galėtų rinkti lėšas skurstantiems pasaulio gyventojams remti. Šiai idėjai įgyvendinti buvo sukurtas dėvėtų drabužių parduotuvių tinklas, kurio pelnas skiriamas Humana People to People trečiojo pasaulio šalyse organizuojamiems projektams.

Ruta 2016 07 07 12 00

Lietuvos moterų draugija (LMD) - 1990 metais įkurta nevyriausybinė ir nepolitinė organizacija, vienijanti įvairaus amžiaus, tautybių, religijų bei pažiūrų moteris, besidominčias moterų lygiateisiškumo, švietimo, dvasinio tobulėjimo bei ekologijos klausimais. LMD narės atstovauja įvairias organizacijas ir klubus Lietuvos miestuose bei rajonuose. Nuolat įgyvendinami įvairūs projektai, kurių tikslas – mokyti moteris siekti politinės ir profesinės karjeros, realizuoti savo idėjas, derinti visuomeninę veiklą su pareigomis šeimoje, padėti moterims spręsti įvairias problemas: psichologines, socialines, lygių teisių realizavimo, mokomasi integruotis į darbo rinką, pradėti verslą, vystyti lyderystės sugebėjimus, stiprinti pasitikėjimą savimi, konsultuojama įvairiais gyvenimo klausimais, sudaromos galimybes įsisavinti informacines technologijas.

Ruta 2016 07 06 12 00

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (LRKD) yra visuomeninė organizacija, priklausanti Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus judėjimui, kurį sudaro Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija bei nacionalinės draugijos , kurios veikia 188 šalyje.

justina 2016 07 05 12 00

LSŠA - nevalstybinė, pelno nesiekianti asmenų ir įvairių tipų organizacijų savarankiška sąjunga, turinti juridinio asmens teises. Mes, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, bendradarbiaudama su Lietuvos bei kitų šalių suaugusiųjų švietėjais ir institucijomis, telkiame pavienius asmenis bei įvairių organizacijų narius nuolatinio mokymosi visuomenėje nuostatos ugdymui ir tęstinio mokymosi galimybių plėtotei.

Ruta 2016 07 04 12 00

Lietuvos vaikų fondas turi 20 metų darbo patirties su vaikų globos namų auklėtiniais ir socialinės rizikos vaikais bei šeimomis. Fondas daugiau nei 10 metų dirba su Romų bendruomenės vaikais ir suaugusiais, jų švietimu, integracija į darbo rinką ir visuomenę. LVF dalyvavo reformuojant vaikų globos sistemą ir kuriant šeimynas, bendradarbiauja su Baltarusijos NVO, daug metų organizuoja pažintinius ir mokomuosius vizitus Baltarusijos kolegoms. Fondas taip pat bendradarbiauja su europinėmis organizacijomis, dirbančiomis švietimo ir socialinės integracijos srityse.

justina 2016 07 03 12 00

Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC) – tai nuo 1994 m. veikianti nevyriausybinė organizacija, viena seniausių žmogaus teisių švietimo organizacijų Lietuvoje. Nuo įsteigimo LŽTC telkė savo narių ir ekspertų pastangas įgyvendinant daugelį reikšmingų projektų žmogaus teisių švietimo, teisinių tyrimų srityse. Šiandien centro pagrindinės veiklos nukreiptos į teisinius tyrimus bei visuomenės švietimo projektus rasizmo, ksenofobijos prevencijos, asmenų lygiateisiškumo srityse. Lietuvos žmogaus teisių centras – tai nedidelė entuziastingų, profesionalių žmonių organizacija, siekianti prisidėti prie Lietuvos pilietinės visuomenės stiprinimo per žmogaus teisių ugdymą.

justina 2016 07 02 12 00

Daugiau nei 10 metų veikianti nevyriausybinė organizacija vykdo informacines kampanijas ir advokaciją, organizuoja mokymus ir seminarus, rengia straipsnius ir leidinius, atlieka tyrimus ir teikia ekspertizę lyčių lygybės, lygių galimybių klausimais.

justina 2016 07 01 12 00

Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT) Lietuvoje buvo įkurta 1991 metų rudenį. Lietuvoje savo veiklą vykdo 28- iuose miestuose ir vienija daugiau nei 900 savanorių. MOPT tikslai: padėti labiausiai pažeidžiamiems ir skurdžiausiems Lietuvos gyventojams – seniems, vienišiems, skurstantiems, turintiems negalią, o taip pat socialiai remtiniems vaikams; sukurti Lietuvoje efektyvų socialinės pagalbos paslaugų tinklą; surinkti veiklius ir iniciatyvius savanorius ir nukreipti juos į pagalbą vargstantiems; skatinti jaunimą įsijungti į socialines iniciatyvas, siekiant padėti savo artimui; viešųjų ryšių akcijomis atkreipti Lietuvos visuomenės dėmesį į labiausiai pažeidžiamus žmones ir pagalbos jiems reikalingumą.

justina 2016 06 30 12 00

2006 m. Moterų informacijos centras pažymėjo savo veiklos dešimtmetį. Asociaciją (o 1996-aisiais - visuomeninę organizaciją) įsteigė 15 fizinių asmenų. Jos atsiradimą rėmė tuo metu veikusios kitos moterų nevyriausybinės organizacijos. Centras glaudžiai bendradarbiauja su kitomis moterų nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis bei organizacijomis, skatindamas lygias lyčių galimybes visose moters gyvenimo srityse, siekdamas užtikrinti, kad moteriai būtų skiriamas reikiamas dėmesys visose politinėse, teisinėse ir socialinėse reformose, vystymo programose.

Ruta 2016 06 29 12 00

Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ yra nevyriausybinė organizacija, vienijanti juridinius ir fizinius asmenis, organizuojančius vaikų neformalųjį švietimą, formuojančius šalies vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo politiką. Asociacija yra neformaliojo švietimo politikos formavimo lyderė Lietuvoje.

justina 2016 06 28 12 00

Viešoji įstaiga „NEW IDEAS“ – pelno nesiekianti organizacija. Įstaigos misija – padėti idėjų nestokojantiems asmenims ir organizacijoms šiuolaikinėje aplinkoje priimti inovatyvius bei teisingus sprendimus ir juos įgyvendinti.

Ruta 2016 06 27 12 00

VšĮ „NVO teisės institutas" yra ekspertinio bei konsultacinio pobūdžio nepriklausoma, nepolitinė, nevyriausybinė organizacija, kuri veikia ne pelno teisės srityje. Institutas siekia prisidėti prie nevyriausybinio sektoriaus stiprinimo suteikdamas teisinių žinių pačioms organizacijoms bei skatindamas visuomeninei veiklai palankios teisinės aplinkos kūrimą.

Ruta 2016 06 26 12 00

2000 m. įkurta viešoji įstaiga „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (iki 2013 m. rugsėjo „Globali iniciatyva psichiatrijoje“) yra jau dvidešimt septynerius metus veikiančios tarptautinės organizacijos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ narė. Turėdama platų tarptautinio bendradarbiavimo tinklą „Psichikos sveikatos perspektyvos“ perduoda savo patirtį kitoms posovietinėms šalims bei atlieka savotišką tilto tarp Rytų ir Vakarų vaidmenį, reformuojant psichikos sveikatos priežiūrą, gerinant psichikos negalės asmenų gyvenimo kokybę, skatinant jų socialinę integraciją bei apsaugant ir užtikrinant jų kaip visaverčių piliečių žmogaus teises.

Ruta 2016 06 25 12 00

Rytų Europos Studijų Centro misija - vykdyti kokybišką politinių, ekonominių, socialinių procesų Rytų Europoje stebėjimą, analizę ir tyrimus, siekiant prisidėti prie pilietinės visuomenės ir demokratijos plėtros, teikti konsultacijas ir rekomendacijas vykdant bendradarbiavimo su Baltarusija, Ukraina, Moldova Gruzija, projektus, atlikti ES Rytų kaimynystės politikos eksperto vaidmenį Lietuvoje ir Europoje.

justina 2016 06 24 12 00

VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ vykdoma veikla – tai pirmieji pagalbos žingsniai socialinėje atskirtyje esantiems žmonėms išeiti iš jos į darbo rinką ir visuomenę.

Ruta 2016 06 23 12 00

VšĮ „Trust in Development“ yra nevyriausybinė organizacija, kuri vienija Europos ir Azijos ekspertus. Daugiakultūrinė ekspertų patirtis ir išsilavinimas sėkmingai panaudojamas projektuose, kurie skirti krizių valdymui, JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimui, žmogaus teisių monitoringui ir socialinei bei ekonominei plėtrai besivystančiose šalyse.1   2