Lietuvos naujienos

NNVBO Platforma atliko politinių partijų 2016 m. Seimo rinkimų programų analizę

2016 10 05 12 00 Marta


NNVBO Platforma išanalizavo visų 2016 metų Seimo rinkimuose dalyvaujančių partijų programas bei jų atitikimą pagrindiniams Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2015-ais m. priimtos Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 tikslams ir uždaviniams. Apžvelgta penkiais aspektais: bendras darnaus vystymosi darbotvarkės pritaikymas programoje, globalusis švietimas, vystomasis bendradarbiavimas, pabėgėlių/užsieniečių integracija Lietuvoje, NVO sektoriaus stiprinimas. Nagrinėtos šių partijų 2016 m. rinkiminės programos (pagal abėcėlę): Antikorupcinė N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija (toliau - Antikorupcinė koalicija), Darbo partija, „Drąsos kelias“ politinė partija (toliau - PP "Drąsos kelias"), Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai; toliau - LLS), Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (toliau - LLRA-KŠS), Lietuvos liaudies partija (toliau - LLP), Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (toliau LR Liberalų sąjudis), Lietuvos socialdemokratų partija (toliau - LSDP), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (toliau - LVŽS), Lietuvos žaliųjų partija (toliau - LŽP), Partija Tvarka ir teisingumas (toliau Tvarka ir teisingumas), Politinė partija „Lietuvos sąrašas“ (toliau PP "Lietuvos sąrašas"), S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicija „Prieš korupciją ir skurdą“ (toliau - S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicija), Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (toliau - TS-LKD).

DARNUS VYSTYMASIS. Išsamiausiai JT Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) tikslus ir uždavinius savo 2016 m. rinkiminėse programose yra integravę LVŽS bei LŽP. Užuominų į darnaus vystymosi tikslus siaurąja – aplinkosaugine, infrastruktūros tvarumo – prasme randame Darbo partijos, LR Liberalų sąjungos, LSDP, TS-LKD programose, tik aplinkosaugine prasme Antikorupcinės koalicijos, PP „Drąsos kelias“, LLS, LLRA-KŠS, Tvarka ir teisingumas programose, ir visai nesusiję LLP, PP „Lietuvos sąrašas“ ir S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicijos programose.

GLOBALUSIS ŠVIETIMAS. Darnaus vystymosi darbotvarkėje 2030 numatytas 4.7 uždavinys: Iki 2030 metų užtikrinti, kad visi besimokantys asmenys įgytų žinių ir įgūdžių, reikalingų darniam vystymuisi skatinti, įskaitant, be kitų dalykų, švietimą darnaus vystymosi ir darnios gyvensenos, žmogaus teisių, lyčių lygybės, taikos ir nesmurtinės kultūros skatinimo, pasaulinės pilietybės bei kultūrų įvairovės ir kultūros indėlio į darnų vystymąsi vertinimo klausimais. LR Liberalų sąjungos, LSDP, LVŽS, LŽP ir TS-LKD programose atskirose vietose randamas siekis ugdyti plačios pasaulėžiūros, tolerantišką bei pilietišką visuomenę, tačiau nei vienoje programoje nėra aiškiai įvardintos veiklos kurti globaliojo švietimo programas ir jas integruoti į mokymosi planus visuose lygmenyse. Kitą vertus, LVŽS išskiria tik tautinės (ne pasaulinės) savimonės formavimą, o TS-LKD, akcentuoja kad pilietiškumo ugdymas yra pateikiamas tik per „karinį piliečių parengimą valstybės gynybai“ bei numatyta visuomenę skatinti įsilieti išskirtinai „į Vakarų kultūrinę erdvę“. TS-LKD programoje nerandame ir nuostatų dėl tolerancijos socialiai atskirtiems bei „kitokiems“ ugdymo. Likusios partijos savo programose globaliajam švietimui visai neskiria dėmesio.

VYSTOMASIS BENDRADARBIAVIMAS. LR Liberalų sąjunga programoje įsipareigoja „didinti finansavimą vystomajam bendradarbiavimui, siekiant atitikti ES kriterijus (bent 0,33 proc. nuo BVP) bei plėsti bendradarbiavimo veiklas per nevyriausybinių organizacijų (NVO) įsitraukimą besivystančiuose regionuose“, tačiau apsiribojama tik Rytų partnerystės šalių geografija. TS-LKD programoje numato įsteigti „Lietuvos tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo agentūrą“, įtraukti Lietuvos verslą į vystomojo bendradarbiavimo (VB) veiklas bei neapsibrėžti tik Rytų valstybių geografija. Tačiau programoje pasigendama įsipareigojimo didinti finansavimą VB bent 0,33 proc. nuo BVP bei nenumatoma plėsti bendradarbiavimo veiklų per NVO įsitraukimą besivystančiuose regionuose.  LVŽS vystomąjį bendradarbiavimą įvardina kaip priemonę tikslingai formuoti „Lietuvos užsienio politikos kompetencijas bei ryšius su kitais regionais pasaulyje“, tačiau nėra tiksliai apibrėžiama, kaip bus skatinamas Lietuvos partnerių dalyvavimas „tarptautiniuose paramos vystymuisi konsorciumuose“. Taip pat nerandama įsipareigojimo didinti finansavimą VB bent 0,33 proc. nuo BVP bei ar ir kaip būtų įtraukiamos NVO į bendradarbiavimo veiklas.  LSDP programoje pasigendame įsipareigojimo didinti finansavimą VB pagal ES kriterijus bei įtraukti NVO. LŽP netiesiogiai įvardina VB per pabėgėlių srautų mažinimo galimybes šalinant migracijos priežastis, tačiau pasigendama veiklų, kaip tai bus daroma bei taip pat nėra įsipareigojimo didinti finansavimą VB bei įtraukti NVO. Likusių partijų programose pasigendama bet kokios užuominos į vystomąjį bendradarbiavimą.

PABĖGĖLIŲ/UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJA. LR Liberalų sąjungos programoje yra numatyta detali pabėgėlių integracijos Lietuvoje politika. Nei viena kita partija programose neturi numačiusi bendros užsieniečių, o ypač pabėgėlių, integracijos gairių. LLRA-KŠS programoje minima tik pabėgėlių atrankos ir paruošimo atvykti nuostatos. LŽP pritaria „kontroliuojamam ir aiškiam pabėgėlių perkėlimo bei priėmimo procesui“, tačiau nenumato kaip juos integruoti Lietuvoje. LVŽS, TS-LKD bei Tvarka ir teisingumas migrantų politiką Europoje įvardina tik per sienų kontrolės stiprinimą. Bw to LLP, Tvarkos ir teisingumo bei S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicijos programose randamos nuostatos dėl griežtų sąlygų ar/ir priešprieša pabėgėlių apgyvendinimui Lietuvoje.

NVO SEKTORIUS. LR Liberalų sąjunga įsipareigoja didinti nevyriausybinių bei bendruomenių organizacijų galimybes/sudaryti vienodas konkurencines sąlygas dalyvauti viešų paslaugų teikime. LVŽP ir TS-LKD yra numatę steigti specialų fondą NVO veikloms stiprinti/įgalinti. LSDP, LVŽP ir TS-LKD programose randama nuostatų, kad NVO turės galimybę dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose arba/ir perimti dalį valstybės funkcijų/paslaugų, tačiau pasigendama konkretumo, kaip šie įsipareigojimai bus įgyvendinti bei kokią rinkos dalį planuojama skirti NVO dalyvavimui viešose paslaugose. LŽP programoje minimos tik jaunimo ir su jaunimu dirbančios bei teikiančių pagalbą nusikaltimų aukoms nevyriausybines organizacijas, tačiau nepateikiama konkrečių veiklų jų įgalinimui. Kitų partijų programose NVO visai neminimos ir nerandama nuoseklios NVO sektoriaus stiprinimo politikos.

Visus 14 raštų partijoms galima rasti čia.

 
Komentarai