Dokumentai

justina 2016 01 15 12 00

Pristatome jūsų dėmesiui Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos (NNVBO Platforma) metines veiklos ataskaitas. Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (toliau NNVBO Platforma) - tai vystomojo bendradarbiavimo srityje dirbančias organizacijas iš Lietuvos vienijanti asociacija. Šiuo metu NNVBO Platforma vienija 20 narių.

justina 2016 12 07 12 00

Nepaisant 2015 m. sukelto informacinio triukšmo, skirto Europos vystomojo bendradarbiavimo metams (Eurobarometro duomeninmis žinančių, kad 2015-ieji buvo paskelbti Europos vystomojo bendradarbiavimo metais, dalis tarp Lietuvos respondentų buvo didžiausia visoje Europos Sąjungoje), Lietuvos gyventojų pritarimas ir ryžtas remti skurstančias pasaulio šalis ir jų žmones tendencingai silpnėja. Nors žiniasklaida dažniausiai yra vienintelis kanalas, kuriuo informacija apie besivystantį pasaulį pasiekia šalies žmones, pagalbos besivystančioms šalims temos, deja, iki šiol yra pristatomos tik viešosios erdvės paraštėse.

Ruta 2016 10 03 12 00

NNVBO Platforma išanalizavo visų 2016 metų Seimo rinkimuose dalyvaujančių partijų programas bei jų atitikimą pagrindiniams Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2015-ais m. priimtos Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 (JT DVD, The 2030 Agenda for Sustainable Development) tikslams ir uždaviniams. Apžvelgtos penkios sritys: bendras darnaus vystymosi darbotvarkės pritaikymas Lietuvos aktualijoms, globalusis švietimas, vystomasis bendradarbiavimas, pabėgėlių/užsieniečių integracija, NVO sektoriaus stiprinimas. Nagrinėtos šių partijų 2016 m. rinkiminės programos (pagal abėcėlę): Antikorupcinė N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija, Darbo partija, „Drąsos kelias“ politinė partija, Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai), Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga, Lietuvos liaudies partija, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Lietuvos socialdemokratų partija, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Lietuvos žaliųjų partija, Partija Tvarka ir teisingumas, Politinė partija „Lietuvos sąrašas“, S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicija „Prieš korupciją ir skurdą“, Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai.

Marta 2016 04 26 12 00

NNVBO Platforma Užsienio reikalų ministerijai pateikė savo komentarus dėl LR Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo keitimo projektui bei LR Vystomojo bendradarbiavimo 2017-2019 metų politikos kryptims ir tarpinstituciniam vystomojo bendradarbiavimo 2017-2019 metų veiklos planui.

Marta 2015 05 28 12 00

Gegužės 26 d. vyko Europos Sąjungos (ES) Užsienio reikalų (vystomojo bendradarbiavimo) tarybos posėdis, kur buvo priimti svarbūs sprendimai finansavimo vystymuisi, oficialios pagalbos vystymuisi, darbotvarkės po 2015-ųjų ir kitais politikos klausimais. Prieš posėdį NNVBO Platforma kartu su partneriu LITDEA LR Užsienio reikalų ministerijai pateikė poziciją, suderintą su europinės NVBO konfederacijos CONCORD nuostatomis. Joje išsakyti raginimai konkrečiai numatyti saistančius įpareigojimus, kaip ir iki kada bus pasiekti Darnaus vystymosi tikslai, skiriant jau seniai žadamą finansavimą.

Marta 2015 04 16 12 00

NNVBO Platforma dalyvauja specialioje tarpžinybinėje darbo grupėje, rengiančioje „Globaliojo švietimo koncepciją“. Koncepcija turėtų tapti orientaciniu dokumentu sprendimų priėmėjams, siekiant globaliojio švietimo tikslų Lietuvoje. Dokumente apibrėžiama sąvoka, situacija, kitų šalių patirtis bei atsakingi vykdytojai. Primename, kad NNVBO Platforma 2014 m. pavasarį subūrė neformalią NVO grupę ir paskelbė bendrą poziciją, skirtą dialogui su institucijoms, dėl globaliojio (vystomojo) švietimo sistemingo įgyvendinimo Lietuvoje svarbos.

giedre 2015 03 10 12 00

Šie metai yra Europos metai vystymuisi. Ką Lietuva nuveikė per dešimt metų kaip ES narė - pagalbos teikėja, ko siekta vystomojo bendradarbiavimo politikoje ir kaip atrodėme tarptautinėje erdvėje? Ta proga kviečiame skaityti Anastasijos Panasevič straipsnį apie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos dešimtmetį, kuris buvo publikuotas žurnale „Latvijos interesai Europos Sąjungoje".

Marta 2014 10 03 12 00

Jūsų dėmesiui pristatome leidinį "Globalus švietimas Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės". Leidinyje analizuojamos globalaus švietimo prielaidas, pateikiami pavyzdžiai formalaus ir neformalaus ugdymo kontekstuose bei gairės galimai jo plėtrai Lietuvoje.

Marta 2014 06 26 12 00

Darnaus vystymosi diskursas skatina susimąstyti apie vartojimo pasekmes aplinkai bei žmonėms. Šiame diskurse keliami klausimai „kaip sumažinti vartojimą?“, o kai tai neįmanoma – „kaip vartoti atsakingai?“. Viena iš atsakingo vartojimo galimybių yra – sąžiningos prekybos (angl. Fair Trade) produktai. Pristatome Linos Vosyliūtės straipsnį, kuriame supažindinama su sąžiningos prekybos istorija, pagrindiniais principais bei šiandienine situacija. Galiausiai analizuojamos Sąžiningos prekybos ženklo perspektyvos ir alternatyvos Lietuvoje.

Marta 2014 04 21 12 00

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO platforma) Jūsų dėmesiui pristato leidinį „Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos siūlymas dėl vystomojo ir globalaus švietimo Lietuvoje“, kuriame pateikiami siūlymai dėl globalaus švietimo įvedimo į Lietuvos mokymo programas ir šio klausimo teisinio reglamentavimo. Leidinys yra parengtas 12-os visuomenės švietime dirbančių nevyriausybinių organizacijų (NVO) grupės, kartu su nariais atstovaujančios daugiau nei 100 NVO, pozicijos pagrindu.

Mariana 2014 02 25 12 00

Š.m. vasario 19 dieną NNVBO Platforma priėmė sprendimą palaikyti Aplinkosaugos koalicijos suformuotą poziciją dėl klimato kaitos ir energetikos tikslų 2030 metams.

Marta 2013 12 16 12 00

Pirmininkaujant Lietuvai 2013 m. gruodžio 12 d. vyko ES Vystomojo bendradarbiavimo taryba, kurioje svarstyti šį pusmetį darbo grupėse rengti aktualiausi šios politikos darbotvarkės klausimai: darbotvarkės po 2015-ųjų metų principai ir jos finansavimas bei politikos suderinamumas vystymuisi (PSV). ES institucijas ir valstybes nares įpareigojančios Tarybos išvados paklojo pagrindą ES požiūriui į vystomojo bendradarbiavimo po 2015 m. finansavimą, numatant svarią atsakomybės dalį pačioms besivystančioms valstybėms bei akcentuojant, kad reikalingas didesnis privataus sektoriaus įtraukimas į finansavimą vystymuisi.

Mariana 2013 11 21 12 00

CONCORD parengė ataskaitą, kurios dėmesio centre - politikos suderinamumas vystymuisi (angl. Policy Coherence for Development). Ataskaitoje ieškoma atsakymo į klausimą, koks yra tikrasis ES politikos poveikis skurdui pasaulyje.

Mariana 2013 11 18 12 00

Kiekvienas suvokia, kad 2014-2020 metų daugiametės finansavimo programos (DFP) laikotarpiu sueis 2015 metų terminas Tūkstantmečio vystymosi tikslams (TVT) pasiekti bei įgyvendinti pačios ES nusimatytą siekį vystomajai paramai skirti 0,7 proc. bendro valstybių narių BNP. Šis tikslas buvo ES mastu iškeltas po pasaulinių derybų dėl vystymosi efektyvumo Busane 2011 metais, dėl vystymosi finansavimo (pvz., Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Paramos vystymuisi komitete – EBPO PVK), dėl darbotvarkės po 2015 metų – pasaulinėse konsultacijose, kurioms vadovavo Jungtinės Tautos.

Ruta 2013 10 03 12 00

Šis dokumentas skirtas apibendrinti Lietuvos pilietinės visuomenės poziciją dviem einamaisiais tarptautinės vystomojo bendradarbiavimo darbotvarkės klausimais. Jame pateikiama vizija naujų tikslų, pakeisiančių garsiuosius Tūkstantmečio vystymosi tikslus, kurie turėjo būti pasiekti iki 2015 m., ir pristatomi pagrindiniai principai, pilietinės visuomenės įsitikinimu, turintys tapti naujos tarptautinės vystymosi politikos darbotvarkės pagrindu. Šiame dokumente politikos suderinamumas vystymuisi (PSV) yra vertinamas kaip pagrindinė priemonė, siekiant norimų rezultatų pasaulinėje vystymosi darbotvarkėje.

donatasj 2013 08 22 12 00

Naujausiame Lithuanian Foreign Policy Review (liet. Lietuvos užsienio politikos apžvalga) žurnale pateikiami du Rytų Europos studijų centro (RESC) analitikų straipsniai.

Marta 2013 02 04 12 00

Besirengiant neformaliajam vystomojo bendradarbiavimo ministrų susitikimui š.m. vasario 11 dieną Dubline, Lietuvos ir Latvijos nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos kreipėsi į susitikime šalį atstovausiančius pareigūnus, išreikšdamos bendrą poziciją dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) darbotvarkės po 2015-jų (angl. post-2015 agenda).

Mariana 2012 12 14 12 00

Rekomendacijos "Žmogaus teisės ir demokratija vystomajame bendradarbiavime" buvo diskutuojamos ir tvirtinamos Baltijos šalių nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų atstovų 2012 m. spalio 2 d. vykusios konferencijos „Žmogaus teisių gynimas ir demokratijos stiprinimas besivystančiose valstybėse – Baltijos šalių indėlis“ metu.

Marta 2012 12 13 12 00

2012 gruodžio 5 dienos LR Vyriausybės sprendimu Vystomojo bendradarbiavimo (VB) ir humanitarinės pagalbos įstatymo projektas perduotas svarstyti LR Seimui. Kartu teikiamas ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas.

Mariana 2012 12 13 12 00

Savo poziciją dėl pasaulinės vystymosi darbotvarkės po 2015- ųjų Platforma išsakė teikdama rekomendacijas Europos Komisijos skelbtos viešos konsultacijos metu. Platforma pasisakė už žmogaus teisėmis grįstą globalų susitarimą, pakeisiantį Tūkstantmečio vystymosi tikslus po 2015-ųjų. Privaloma, kad naujasis susitarimas apimtų politikos suderinamumo vystymuisi, tvarios plėtros principus bei siektų mažinti nelygybę.1   2   3